အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်

Publications

 

 Documents

 လူအများအပြားသေ ကြေ စေ သောလက်နက်များ ပြန့်ပွားခြင်းကို ငွေ ကြေးထောက်ပံ့မှု မရှိစေရေးနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး လိုက်နာရန် လမ်းညွှန်ချက် အမည်ဖြင့်လည်းကောင်း(၁/၂၀၁၉)

 လူအများအပြားသေ ကြေ စေ သောလက်နက်များ ပြန့်ပွားခြင်းကို ငွေ ကြေး ထောက်ပံ့မှု မရှိစေရေးနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး လိုက်နာရန် လမ်းညွှန်ချက် ( ၂/၂၀၁၉ )

 ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေမြင့်မားသည့်နိုင်ငံများနှင့်ပတ်သက်၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ညွှန်ကြားချက်

 သတင်းပို့ရန်တာဝန်ဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်

 သံသယဖြစ်ဖွယ်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှု သတင်းပို့ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်

 MLA Order (၁/၂၀၂၀)

 STR Intelligence Report 1

 STR Intelligence Report 2

 ဗဟိုဘဏ် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉/၂၀၂၀